Организации со кои соработуваме
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

 

Акредитирани финансиски посредници

NLB Tutunska banka   НЛБ Тутунска банка АД Скопје
mrfp-grant   Штедилница Можности Скопје
horizonti   Микрокредитна фондација Хоризонти Скопје
faktor   Финансиско друштво Фактор труст Скопје

 

Стопански комори

 • Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК)
 • Стопанската комора на северозападна Македонија (СКСЗМ)

 

Странски, меѓународни и меѓувладини организации

 • Центар за управување со промени и конфликти Партнерс Албанија
 • Хрватски институт за банкарство и осигурување ХИБО

 

Државни и владини

 • Министерство за економија
 • Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија (АППРМ)

 

Здруженија и фондации:

 • Македонија 2025
 • Конект
 • Центарот за развој на нови бизниси
 • ФУЛМ
 • Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење