Капитални вложувања
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

 

Извадок од Деловниот план на МРФП (2012-2016)

Капиталните вложувања се новина во МРФП. Тие треба да бидат делумен излез на МРФП од веќе воспоставениот пазар на кредити и влез во подинамичен сегмент кој ќе обезбеди понатамошна диверзификација на интервенциите на МРФП. Капиталните вложувања подразбираат концепт на целосна или делумна сопственост на МРФП во други субјекти.

Тековна активност

Во тек е  изработка на Студија за нови модели за финансирање на МП, основа на која МРФП треба да донесе одлука за идните активности на МРФП во обезбедување на пристап до финансии на малите претпријатија. Капиталните вложувања во малите претпријатија и во финансиските институции (кои кредитираат мали претпријатија) преку инвестициски фонд е моделот кој треба да биде испитан со оваа студија.