Огласи
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Повик бр. 4/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за развој на земјоделски задруги // Техничка поддршка – прва фаза

Почитувани,

Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на „Повикот за пријавување интерес за развој на земјоделска задруга“.

Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги // Техничка поддршка – прва фаза

Почитувани, 

Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга. 

Јавен повик бр. 1/ЗАМ/2018 за избор на добавувач на услуга за изработка (развој и дизајн) на веб-страна на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија“

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) Ве поканува да учествувате во тендерска постапка за набавка на: услуга за изработка (развој и дизајн) на веб-страната на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија“. 

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) го спроведува проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ финансиран од УСАИД. Проектот се спроведува заедно со Сојузот на микрофинансиски организации како главен имплементатор и Штедилница Можности, Микрокредитната фондација Хоризонти и Штедилница ФУЛМ како под-имплементатори.