Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) спроведе шест дво-дневни обуки за финансиско знаење наменети за земјоделци. На обуките им бea презентирани теми од областа на управување со личните финансии и организациските парични средства, одредување на цена на чинење на нивните производи и пресметување на прагот на рентабилност, принципи на одговорно позајмување и штедење. Дополнително беа опфатени и теми за осигурување во земјоделието и за задругарството, кои беа од особен интерес за оваа целна група.

obuka finansisko znaenje 7Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) во февруари 2017 г. спроведе две дво-дневни обуки за финансиско знаење. Обуките се оддржаа во Кавадарци и во с. Мустафино. Учесници на обуката беа земјоделци од наведените региони, а дел од нив корисници на микрофинансиски услуги.

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) го спроведува проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ финансиран од УСАИД. Проектот се спроведува заедно со Сојузот на микрофинансиски организации како главен имплементатор и Штедилница Можности, Микрокредитната фондација Хоризонти и Штедилница ФУЛМ како под-имплементатори.

dodeleni nagradite pretpriemach na godinata 2016Првата награда во категоријата мали претпријатија му припадна на Деан Бадаревски од „Софа студио“ - Скопје, додека втората награда му припадна на Васко Брдаровски од „Евросуровина ПА“ - Битола.

Советот на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) на шестата редовна седницата што се одржа на 14 јуни 2016 година го усвои Годишниот извештај за работата на МРФП во 2015 година, со финансискиот извештај и независното ревизорско мислење.